2022-03-25 09:03  -  Klimontowianka Klimontów

LKS Klimontowianka ogłasza przetarg

LKS Klimontowianka ogłasza przetarg

Ludowy Klub Sportowy "Klimontowianka" zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczających unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.2019) dalej p.z.p na zadanie pn. "Rozwój i podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu w miejscowości Pęchów gmina Klimontów".

Pliki do pobrania: 

1.Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
2.Specyfikacja Warunków Zamówienia
3.Załacznik nr 1 Oferta
4.Załacznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy
5.Załacznik nr 3 –Wykaz robót budowlanych
6.Załacznik nr 4 – Wykaz osób
7.Załacznik nr 5 – Projekt umowy
8.Przedmiar
9.Projekt budowlano wykonawczy budowy budynku świetlicy wiejskiej
  cz. 2 
Branża elektryczna 
Opis Techniczny
Zgłoszenie budowy